FAKÜLTEMİZDE TAMAMLANAN TEZLER

Tez Yazarı

Tez Başlığı

Tez Danışmanı

  Egem Zağralı

 Destinasyon Çekicilik Unsuru Olarak Mutfak Turizmi: İzmir Yarımada  Örneği

  Prof. Dr. Atilla Akbaba

  Özgür Sarıbaş

 Turistlerin Rekreasyon Faaliyetlerine Katılımlarını Etkileyen Unsurlar:  Antalya ve İzmir Örneği

  Prof. Dr.  Cengiz Demir

  Mehmet Yavuz Çetinkaya

 Role of Tour Guides on Tourist Satisfaction Level in Guided Tours  and Impact on Tourist Re-visiting Intention: A Research in Istanbul.

  Doç. Dr. Zafer Öter

  Hatice Gündüz

 Sağlık Turizmi Kapsamında Pamukkale Termal Kaynaklarının  Değerlendirilmesi ve Sağlık Bakanlığı Belgeli Otellerde Müşteri  Memnuniyetinin Belirlenmesi

  Doç. Dr. Mehmet Emre Güler

  Feray İrigüler

 A Research on Tour Guides use of Emotional Labor and The  Relationship between Their Job Satisfaction and Burnout Levels: The  Sample of Izmir

  Doç. Dr. Mehmet Emre Güler

  Ali Köstepen

 İzmir İlinin Medikal Turizm Potansiyelinin Tespiti

  Doç. Dr. Zafer Öter

  Şaban Kargiglioğlu

 Gaziantep’te Gastronomi Turizmi: Gaziantep’i Gastronomi Turizmi  Kapsamında Ziyaret Eden Yerli Turistlerin Görüşleri Üzerine Bir    Araştırma

  Prof. Dr.  Atilla Akbaba

  Hacı Ahmet Çakır

 OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Kapsamında  Otel Mutfaklarının Ergonomik Açıdan İncelenmesi: Bir Uygulama

  Doç. Dr. İlhan Bölükoğlu

  Öyküm Pak

 Türkiye’de Mesleki Turizm Eğitimi ve Zorunlu Staj: Turizm Meslek  Lisesi Örneği

  Doç. Dr. Zafer Öter

  Osman Özer

 Av Turizmi ve Görsel Medya: Yaban TV’nin Türkiye’deki Yerli Avcı  Turistlerin Tutumlarına Yönelik Etkileri

  Doç. Dr. İlhan Bölükoğlu

  Meltem Ülkü

 Turizm Operatörlerinin Graf Teorisi ile Optimizasyonu: Seyahat      Endüstrisi İçin Bir İnceleme

  Doç. Dr. Zafer Öter

  Elif Zeynep Özer

 Marka Konumlandırmada Sosyal Sorumluluk Kampanyalarının Etkisi:  İstanbul İlindeki Zincir Restoran İşletmelerinde Bir Araştırma

  Prof. Dr.  Atilla Akbaba

  Ahmet Çelik

 İşgören Bulma ve Seçiminde Cinsiyet Ayrımcılığının Etkisi: İzmir’deki  A Grubu Seyahat Acentelerine Yönelik Bir Araştırma

  Yrd. Doç. Dr. Volkan Altıntaş

  Zafer Barış

 Turizm İşletmelerinde Organik Gıda Kullanımı Algı ve Tutumlarının  Araştırılması: Gaziantep İli Örneği

  Yrd. Doç. Dr Melike Yılmazer

  Fatih Çavuşoğlu

 Psikolojik Güçlendirmenin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki  Etkisi: İzmir İl Merkezindeki Beş Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Bir  Araştırma

  Doç.Dr. Mehmet Emre Güler

  Gülçin Artun Güler

 Konaklama İşletmelerinde Mobbingin Personel Devir Hızına Etkisi:  İzmir Örneği

  Prof. Dr.  Cengiz Demir

  Damla Ekicikol

 Türkiye’deki Havayolu Şirketlerinin Uyguladıkları Rekabet Stratejileri  ve Yolcuların Satın Alma Davranışları Üzerine Etkileri (İzmir İli Örneği)

  Yrd. Doç. Dr. Özgür Hakan Çavuş

  Ebru Şener

 Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Markalaşmanın Tüketici Satın Alma  Davranışı Üzerine Etkileri: İzmir Örneği

  Yrd. Doç. Dr. Volkan Altıntaş

 

 

 

 

 

 

 

 


Başa Dön